Nghiên Cứu, Phân Tích và Phát Triển Doanh Nghiệp

Hoạt động nghiên cứu của doanh nghiệp bao gồm các hình thức như nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu sản phẩm sản xuất, chế biến, vật liệu, thị trường. Các thông tin về tính khả thi của các dự án nghiên cứu và phát triển, dự tính giá thành sản phẩm, vật liệu mới… là rất cần thiết cho việc phân tích và dự báo chiến lược.

Với những thông tin thu thập được từ hoạt động thị trường, kết hợp cùng những nghiên cứu khả thi với tính chuyên môn cao, chúng tôi có thể biến hiểu biết về thị trường trở thành sự tư vấn chiến lược hiệu quả cho các đối tác doanh nghiệp. Chúng tôi rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường bằng cách chủ động nghiên cứu và lên công thức cho những giải pháp cần thiết:

- Số lượng sản phẩm mới được doanh nghiệp đưa ra thị trường

- Số lượng những cải tiến nhằm làm tăng độ phù hợp của sản phẩm với nhu cầu khách hàng.

- Các chính sách và biện pháp nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Qua việc phát triển những ý tưởng mới về sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mô hình kinh doanh và phân khúc thị trường, chúng tôi luôn đảm bảo sự sáng tạo trong quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp của bạn.